Mgr. Miloš Procházka vykonává advokacii bez přerušení od roku 2001. Zaměření praxe je generální. Z hlediska povahy klientů se věnuje zejména univerzální právní službě klientům při provozování jejich podniků, tedy právu civilnímu (hmotnému i procesnímu), právu směnečnému, správnímu právu a problematice veřejných zakázek. U indiviuálních věcí převažují právní služby týkající se převodů nemovitostí a uplatňování práv spojených s vlastnictvím nemovitostí.

Snahou je poskytování služeb v komplexním celku, které pokrývá celý rozsah běžného pracovního i soukromého života klientů a jeho právních dopadů. Na základě tohoto přístupu by klient měl mít zajištěnu i vzájemnou provázanost jednotlivých právních služeb, které zohledňují i požadavky a důsledky
v jiných oblastech práva, než je konkrétní poskytovaná právní služba. 

V souvislosti s civilní problematikou se Mgr. Miloš Procházka věnuje jak občanskoprávním, tak obchodněprávním záležitostem.

Občanskoprávní věci souvisí často s problematikou rodinného práva, a to jak v rozsahu peněžitých či nepeněžitých nároků.

Po dohodě a příslušných úkonech vůči Slovenské advokátní komoře lze poskytovat právní služby i ve Slovenské republice.

Právní služby jsou poskytovány vždy advokátem osobně, nebo prostřednictvím jeho substitučních zástupců, kterými jsou buď kolegové advokáti, nebo advokátní koncipienti v pracovním poměru k Mgr. Miloši Procházkovi. 

Pokud jde o uplatňování práva u soudů, advokát působí po celé České republice a před soudy všech stupňů a druhů. 

Mgr. Miloš Procházka se současně nezřekl ustanovování soudem zástupcem k ochraně zájmů v civilních věcech a ve správním soudnictví a k nutné obhajobě v trestních věcech.

Ve správním právu se Mgr. Miloš Procházka věnuje problematice správního řízení, včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí (správní soudnictví).

 

§
Mgr. Miloš Procházka
advokát, ev.č. ČAK 9199
 
§
Mgr. Helena Musilová
advokát, ev.č. ČAK 08625
 
§
Mgr. Vladimír Kyrych
advokát, ev.č. ČAK 10673
 
§
Mgr. Richard Špíšek
advokát, ev.č. ČAK 12000
 
§
Mgr. Václav Javora
advokát, ev. č. ČAK 17969