Otevírací doba DNES
Úterý 26.5.2020
8.00 - 16.00 hod.
otevírací doba v celém týdnu
 
 

Česká republika je smluvní stranou řady dvoustranných a mnohostranných úmluv, které upravují uznávání veřejných listin. Seznam hlavních dokumentů o mezinárodní smluvní pomoci zveřejnilo MS ČR na
www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/smlouvy/sml_04.html.

Česká republika je zejména smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu 5. 10. 1961, k níž ČR přistoupila na základě Listiny o přístupu k velké Úmluvě uložené v Depozitáři Úmluvy dne 23. 6. 1998, která byla publikována sdělením MZV č. 45/1999 Sb. Podle této úmluvy musí být veřejné listiny opatřeny apostilou, což je doložka, která prokazuje jejich veřejnost při použití v jiném smluvním státě. Tedy požadavek apostily se dotýká veřejných listin. Současně je třeba poznamenat, že ČR má uzavřenou řadu dvoustranných mezinárodních smluv, které stanovují odlišný způsob uznání veřejných listin a mají před Haagskou úmluvou přednost, zde orientačně zadavatel odkazuje na seznam shora uvedený. 

Pro veřejné listiny ze států, které nejsou členy Haagské úmluvy uvedené shora, ani nemají s ČR uzavřenou jinou úmluvu, je nezbytné, aby došlo k tzv. superlegalizaci veřejných listin, jejíž podobu stanovuje zákon č. 91/2012 Sb., a to zejména v ust. § 12.