Otevírací doba DNES
Úterý 24.5.2022
8.00 - 16.00 hod.
otevírací doba v celém týdnu
 
 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

 

Správce osobních údajů:

 

Advokát, který poskytuje právní službu.

(bližší informace o advokátech jsou uvedeny na profilu advokáta na této webové stránce)

 

 

Právní základ pro zpracování

- Smlouva o poskytování právních služeb
- Splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce osobních údajů (zejména zákon č. 253/2008 Sb.)
- Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy 

 

Účely zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

 

Identifikace klienta 

Vyhodnocení rizik - předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření a hlášení některých údajů správcům daně či Finančnímu analytickému úřadu 

Kontrola a prevence podvodného jednání  

 

Předmětem zpracování jsou zejména osobní údaje, které jsou správci dobrovolně poskytnuty klientem v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování právních služeb či v souvislosti s úkony předcházejícími uzavření takové smlouvy. V konkrétních případech správce zpracovává zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, titul, IČO, DIČ, bydliště, sídlo; v případech stanovených zákonem dále kopie nebo výpisy z předložených dokladů nezbytných k provedení identifikace klienta. 


Příjemci osobních údajů

- Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

- Osoba zpracovávající účetnictví správce osobních údajů

- Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva klienta


Právo na přístup
k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)