Občanské právo

Základem většiny civiněprávních úkonů je právo občanské. Toto je v současné době v České republice obsaženo v řadě právních předpisů, jejichž základem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Občanské právo formuluje konkrétní pravidla výkonu vlastnického práva, které je logickým pilířem civilního práva, neboť prakticky veškeré občanskoprávní instituty přímo či odvozeně souvisí s vlastnickým právem a jeho výkonem. Do systému civilního práva je však třeba v širším kontextu zařadit o právo obchodní, pracovní a rodinné. Tento odkaz se však věnuje jen právu občanskému a rodinnému.

V občanském právu Mgr. Miloš Procházka, advokát poskytuje právní služby v tomto základním rozsahu:

- sepisy veškerých smluv v občanském právu, zejména

- smlouvy kupní k nemovitostem i movitým věcem
- smlouvy o zřízení věcných břemen
 - smlouvy o dílo
- smlouvy nájemní
- smlouvy o sdružení
- smlouvy příkazní
- smlouvy o půjčce, včetně zajištění  

- bezdůvodné obohacení a náhrady škody, zejména 

- vymezení porušení právní povinnosti
- posouzení následků
- posouzení příčinné souvislosti vzniku škody 

- podílové spoluvlastnictví (včetně jeho zrušení a vypořádání)

- věcná břemena

- vypořádání společného jmění manželů

- vymáhání peněžitých pohledávek

- vymáhání nepeněžitých práv

- držba a vydržení

- platnost a neplatnost právních úkonů

- sepisy listin o právních úkonech

- dědictví