Mgr. Vladimír Kyrych je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2000. Po ukončení studia působil v advokacii na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři v Brně. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát.

Nabízené právní služby poskytuje širokému spektru klientů, včetně drobné klientely i podnikatelských subjektů, přičemž přístup je v každém konkrétním případě individuální, s maximální  snahou o dosažení optimálního a rychlého řešení veškerých právních záležitostí klienta.

Mgr. Vladimír Kyrych spolupracuje s celou řadou odborníků z oborů, které s advokacií souvisí a které jsou pro zajištění právní ochrany klienta nezbytné a tudíž nabízí klientům komplexní podporu.

Advokátní kancelář Mgr. Vladimíra Kyrycha nabízí právní služby klientům na vysoké profesionální úrovni ve všech oblastech práva se zvláštní specializací na oblast práva občanského, obchodního a trestního.

Odlišnost v poskytování právních služeb spočívá především v přístupu a propojování znalostí a expertních zkušeností s právní praxí. Každý požadavek klienta je řešen s maximálním úsilím k dosažení požadovaného výsledku.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby s velkým důrazem na individuální přístup ke klientům, tudíž je schopna pro klienty realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a stát se tak pro ně hodnotným partnerem při řešení jejich problémů.

Mgr. Vladimír Kyrych působí i jako právní zástupce či obhájce ustanovován soudy k ochraně zájmů klientů v civilních věcech a ve správním soudnictví a k nutné obhajobě v trestních věcech.

 

Prioritou advokátní kanceláře je:

- Maximalizace ochrany práv a právem chráněných zájmů klienta

- Důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi

- Maximální úsilí o dosažení optimálního řešení

- Vysoká úroveň odborných znalostí

- Rychlé, přesné a vysoce odborné řešení konkrétních požadavků klientů

- Intenzivní komunikace s klientem

- Důraz na rychlou informovanost klienta o stavu jeho věci

 

Advokátní kancelář nabízí právní služby v těchto právních odvětvích:

- občanské právo

- pracovní právo

- rodinné právo

- trestní právo

- právo sociálního zabezpečení

- správní právo

- procesní právo

- autorské právo a právo duševního vlastnictví

- obchodní právo a právo obchodních společností

- insolvenční právo