Otevírací doba DNES
Úterý 24.5.2022
8.00 - 16.00 hod.
otevírací doba v celém týdnu
 
 

Česká advokátní komora  je největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Obchodní rejstřík ČR  obsahuje Ministerstvem spravedlnosti ČR zpřístupněné údaje obchodního rejstříku na serveru www.justice.cz pomocí aplikačního programového vybavení, které je majetkem Ministerstva spravedlnosti ČR. Údaje obchodního rejstříku zpřístupňované prostřednictvím serveru www.justice.cz mají informativní charakter
a nemají charakter úřední listiny. 

Živnostenský resjtřík ČR umožňuje vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku.

E-justice je odkazem na první části systému elektronického a internetového soudnictví. Umožňuje mj. v aplikaci infoSoud sledovat stav konkrétní věci u konkrétního soudu, v aplikaci infoJednání pak zjistit nařízená jednání konkrétního soudu pro konkrétní den a jednací místnost. Obsahuje odkazy na elektronickou podatelnu a elektronický platební rozkaz.

Centrální adresa je oficiální informační systém o dražbách a ostatních nabídkách.

Insolvenční rejstřík je informační systém obsahující údaje dle zákona č. 182/2006 Sb. V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.

Portál veřejné správy České republiky je univerzální server, obsahující vyhledávání ve Sbírce zákonů, znění nejvýznamnějších právních předpisů, návody pro postup v základních životních situacích.

Evidence úpadců obsahuje Ministerstvem spravedlnosti ČR zpřístupněné informace o průběhu konkursních řízení na serveru www.justice.cz pomocí aplikačního programového vybavení, které je majetkem Ministerstva spravedlnosti ČR. Údaje obchodního rejstříku  zpřístupňované prostřednictvím serveru www.justice.cz mají informativní charakter. Všechny údaje jsou zveřejněny v souladu se zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce příslušného soudu. Cílem vytvoření aplikace „Evidence úpadců“ je umožnit vzdálený přístup k těmto informacím, tedy rychlejším a efektivnějším způsobem informovat veřejnost o prohlášení a průběhu konkursu či vyrovnání na konkrétní společnost.

ARES je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené). 

Česká daňová správa je odkazem na centrální server, na němž jsou Ministerstvem financí ČR centralizovány inofrmace orgánů daňové správy. Postavení a kompetence orgánů daňové správy jsou upraveny zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo spravedlnosti ČR je odkazem na server tohoto centrálního orgánu státní správy. Obsahuje mj. i údaje o soudech a seznam soudních znalců a tlumočníků.

Ministerstvo vnitra ČR je odkazem na server tohoto centrálního orgánu státní správy. Obsahuje mj. i údaje evidence sdružení a politických stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je odkazem na server tohoto centrálního orgánu státní správy. Obsahuje mj. i údaje týkající se zvyšování nájmů a tzv. kalkulačku nájemného.

Ústavní soud ČR Podle čl. 83 Ústavy České republiky je Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sídlem Ústavního soudu je Brno. Odkaz obsahuje kvalitní rozhraní pro vyhledávání rozhodnutí tohoto soudu.

Nejvyšší soud ČR Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR. Odkaz obsahuje kvalitní rozhraní pro vyhledávání rozhodnutí tohoto soudu. 

Nejvyšší správní soud ČR Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Odkaz obsahuje kvalitní rozhraní pro vyhledávání rozhodnutí tohoto soudu.

Brno.cz je internetovou prezentací Statutárního města Brna, s odkazy na seznam ulic, velmi kvalitně zpracovanou mapou Brna s vrstvami cenové mapy, přehledu odpadového hospodářství, dopravního zatížení atp. Dále obsahuje znění základních předpisů vydaných obcí, seznam orgánů města a jejich obsazení a mnoho dalšího.

Český úřad zemědělský a katastrální provozuje server s možností náhledu do evidence katastru nemovitostí.